Điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực từ 17/4

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động thay vì chỉ có thủy điện và nhiệt điện như trước đây.

Theo thông tư 20/2020 của Bộ Tài chính vừa mới ban hành bổ sung điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực từ 17/4. Trước đó, Thông tư 167/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động chỉ áp dụng với thủy điện và nhiệt điện.

Theo đó, mức phí tương ứng dành cho điện gió và điện mặt trời như sau:

Nội dung thu phí Mức thu (đồng)
Công suất đặt dưới 10 MW 10,6 triệu đồng
Công suất đặt từ 10 MW đến dưới 30 MW 15 triệu đồng
Công suất đặt từ 30 MW đến dưới 100 MW 18 triệu đồng
Công suất đặt từ 100 MW đến dưới 300 MW 24,5 triệu đồng
Công suất đặt từ 300 MW trở lên 28,8 triệu đồng

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Trường hợp đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động thì chỉ thu 50% mức phí cấp mới. Việc thu phí này có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan quản lý.

Nguồn : ICON